在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

    按拼音检索,点击拼音,进行查找!
    A
    a ai an ang ao     
    B
    ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian
    biao bie bin bing bo bu    
    C
    ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai
    chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu
    chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou
    cu cuan cui cun cuo     
    D
    da dai dan dang dao de den dei deng di
    dia dian diao die ding diu dong dou du duan
    dui dun duo       
    E
    e ei en eng er     
    F
    fa fan fang fei fen feng fo fou fu
    G
    ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong
    gou gu gua guai guan guang gui gun guo 
    H
    ha hai han hang hao he hei hen heng
    hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
    J
    ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu
    ju juan jue jun      
    K
    ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou
    ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo  
    L
    la lai lan lang lao le lei leng li lia
    lian liang liao lie lin ling liu long lou lu
    luan lue lüe lun luo    
    M
    m ma mai man mang mao me mei men meng
    mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
    N
    na nai nan nang nao ne nei nen neng ng
    ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou
    nu nuan nüe nuo nun    
    O
    o ou        
    P
    pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian
    piao pie pin ping po pou pu   
    Q
    qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu
    qu quan que qun      
    R
    ran rang rao re ren reng ri rong rou ru
    ruan rui run ruo      
    S
    sa sai san sang sao se sen seng sha shai
    shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu
    shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou
    su suan sui sun suo     
    T
    ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao
    tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo 
    W
    wa wai wan wang wei wen weng wo wu 
    X
    xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu
    xu xuan xue xun      
    Y
    ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong
    you yu yuan yue yun     
    Z
    za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha
    zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong
    zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi
    zong zou zu zuan zui zun zuo       工具导航: 在线成语词典 在线反义词查询 歇后语大全 无忧万年历 中文转拼音 简体繁体转换 无忧无虑中学语文网

       版权所有 在线成新华字典   浙ICP备05019169号