在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 94 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    5

    diǎo,niǎo,

    7

    jī,jiū,

    8

    míng,shī,yuān,shī

    9

    shībǎo,cāng,ōu,yā,zhèn,

    10

    chī,dōng,gū,líng,lú,qú,sī,tuó,xiāo,xué,yā,yāng,yuān,

    11

    ér,gē,guā,héng,鸿hóng,luán,xiū,zhì,zhōu,lièjiāo

    13

    jīng

    12

    bó,é,gǔ,hè,hú,juān,lí,tí,wú,xián,yù,

    13

    ān,bēi,chún,gēng,miáo,péng,qiān,què,sù,wǔ,yuān,kūn,

    14

    cí,ě,gú,hú,hé,hú,méi,wù,qiū,

    15

    hè,jiān,liú,wēng,yào,yì,yì,jī,

    16

    liù,yì,yī,yīng,zhè,

    17

    jiāo,jiù,liáo,yù,

    18

    hù,huán,lù,méng,yīng,zhān,

    22

    guàn,shuāng,


    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号