在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 116 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    4

    shì,

    5

    lǐ,

    6

    qí,réng,

    7

    mà,shè,sì,tā,礿yuè,

    8

    bēng,qí,qí,xiān,yī,zhǐ,yāo,zhòng,duì,rèn,xiè,

    9

    cí,fú,fù,hù,mí,qū,shén,shí,yòu,zhī,zhòu,zhù,zǔ,zuò,mì,mèi,tiáo,zhì,

    10

    tiāo,xiá,xiáng,zhēn,gào,guǐ,lǚ,yǔ,zhī,zhù,

    11

    dǎo,huò,jìn,dì,gāi,gào,kǔn,shuì,shèn,wú,

    12

    chán,shàn,guàn,lù,qí,táo,bì,chǔ,dǎo,gù,huò,líng,祿lù,zhí,zuì,

    13

    dì,fú,méi,xì,yīn,zhī,zhēn,yī,bèi,huī,shāng,sī,xú,xiǎn,yǒu,yuàn,zī,

    14

    tā,zhuó,zhēn,mà,fu,gào,jì,sī,táng,

    15

    xuān,sì,qí,

    16

    dàn,xǐ,shàn,jī,suì,

    17

    guì,lǐ,nóng,

    18

    dǎo,mí,lì,

    21

    ráng,yuè,

    22

    tí,

    23

    lèi,zàn,


    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号