在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 120 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    3

    mián,

    5

    guǐ,níng,nìng,zhù,tā,rǒng,

    6

    ān,shǒu,yǔ,zhái,qióng,

    7

    hóng,sòng,wán,tū,jǐng,ròu,yǎo,yí,zhūn,

    8

    bǎo,chǒng,dàng,dìng,guān,mì,shěn,shí,wǎn,yí,zhòu,zōng,hóng,shí,zhǔ,

    9

    chéng,gōng,huàn,kè,shì,xiàn,xuān,yòu,shǐ,tiǎo,

    10

    bīn,chén,gū,jiā,jie,hài,hé,kuān,qún,róng,xiāo,yàn,yí,zǎi,bǎo,gōng,huāng,kòu,mì,cài,xiāo,zhà,

    11

    jì,jì,kòu,mì,宿sù,xiù,xiǔ,yín,cǎi,yuān,hè,qīng,zǎn,

    12

    fù,hán,mèi,shí,yù,níng,níng,bǐng,huán,jiàn,qǐn,zhēn,

    13

    mò,qǐn,zhì,kuān,bǎo,jìn,níng,níng,yǔ,

    14

    chá,guǎ,liáo,wù,zhài,shí,hū,jù,kuān,níng,qǐn,

    15

    jùn,liáo,shěn,xiě,huì,wěi,

    16

    huán,

    17

    yì,yí,

    19

    bǎo,qīn,

    20

    chǒng,bǎo,

    21

    fēng,


    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号