在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 117 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    3

    jīn,

    4

    bì,巿fú,zā,

    5

    bù,shì,shuài,dīng,

    6

    fān,shī,niè,

    7

    pà,wéi,xī,zhàng,zhǐ,dàn,fēn,hù,

    8

    bó,lián,pà,pèi,tǎng,tiè,tiě,tiē,zhì,zhì,zhǒu,fú,dài,mò,

    9

    bāng,dài,dì,juàn,juǎn,rú,zhēn,shuài,píng,mò,qià,yì,yì,

    10

    chóu,dào,qiào,shuì,xí,shī,qún,dài,guī,zhēn,

    11

    cháng,guó,píng,wéi,zé,dài,zhàng,wān,zhǔ,qí,jiǎn,shà,

    12

    fú,mào,mì,píng,wò,bāng,wéi,die,帿hóu,yì,zhèng,zhēn,

    13

    huǎng,mù,mù,gōng,jià,mì,pán,tāo,téng,

    14

    biāo,màn,zhàng,zé,bì,guó,bāng,zhǒu,huī,shān,zhōng,

    15

    chuáng,zhuàng,fān,fú,hū,zhì,bì,chǎn,fén,jǐng,zhɑng,

    16

    chān,méng,qiāo,jié,mì,

    17

    bāng,chóu,miè,

    18

    chú,

    19

    xiǎn,lán,






    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号