在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 76 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    3

    dà,dài,cè,

    4

    ǎo,yāo,fú,fū,guài,tài,tiān,

    5

    bèn,hāng,shī,tou,tóu,yāng,tāo,gǎo,tài,

    6

    duó,gā,jiá,jiā,kuā,kuǎng,yí,bǐ,huà,yǎn,

    7

    夿bā,ēn,huàn,lián,jiā,juàn,yǔn,

    8

    bèn,bēn,fèn,fèng,jī,qí,nài,pào,yǎn,dī,diǎn,quān,

    9

    jiǎng,kuí,qì,xiè,yì,zhà,zhā,zòu,huàn,kāi,xié,

    10

    tào,xī,zàng,zhuǎng,běn,

    11

    shá,shē,bēng,diāo,fěi,huǎng,xùn,

    12

    ào,ào,diàn,hǎ,wěng,

    13

    jiǎng,ào,wù,

    14

    lián,duó,jiǎng,

    15

    shì,yūn,

    16

    fèn,huò,

    18

    bì,

    22

    luán,

    23

    duǒ,


    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号