在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 82 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    3

    chì,

    6

    zhuó,jí,tuǒ,

    7

    chè,fǎng,páng,yì,wǎng,zhōng,

    8

    bǐ,cú,jìng,jīng,wǎng,zhēng,wǎng,彿fù,dī,líng,

    9

    dài,dāi,hěn,huái,lǜ,xùn,yáng,hòu,wàng,xī,cóng,

    10

    lái,lāi,tú,xú,jìng,chěng,cóng,zhì,

    11

    cháng,de,dé,děi,jì,pái,xǐ,lái,cóng,cóng,jiàn,jiè,xiè,zhì,zhōu,

    12

    huáng,xún,yù,fù,biàn,jiǎ,shì,uu,wěi,

    13

    wēi,xī,yáo,páng,zhēng,

    14

    zhǐ,piào,bié,dé,

    15

    dé,zhǐ,chè,tí,zhǒng,jiǎo,

    16

    jiào,jiǎo,jiāo,yāo,huì,héng

    17

    huī,méi,

    20

    bào,徿lòng,xiāng,

    21

    qú,


    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号