在线新华字典

  按部首检索  按拼音检索

     查找部首“”,找到 131 个字,点击要查看的汉字,显示注释!
    笔划汉字

    2

    dāo,

    4

    yì,

    5

    cǔn,kān,jī,qiàn,

    6

    chuàng,chuāng,gāng,huá,huà,huɑi,liè,liú,wán,wěn,xíng,yuè,zé,dǎn,jī,jué,

    7

    bào,páo,bié,biè,chàn,chǎn,fú,jǐng,lì,pàn,shān,jié,shān,bié,diāo,líng,mǐn,qù,zhōng,

    8

    chà,shā,cì,cī,dào,duǒ,guā,guì,guì,jì,kǎi,kè,kū,kuī,shuà,shuā,zhì,èr,duò,cì,gēng,luǒ,

    9

    cuò,guǎ,jiàn,kēi,lá,là,qián,tì,xiāo,xuē,jǐng,zé,chà,dōu,yuān,

    10

    bāo,bō,cuò,duō,fèi,jī,jù,pōu,shàn,yǎn,tī,wān,zì,chǎn,gāng,guǎ,qíng,bāo,dū,jì,jiàn,qí,yɑn,

    11

    fù,dá,chuán,duó,zhì,huò,shèng,wū,

    12

    gē,shèng,kǎi,chuàng,

    13

    chāo,jiǎo,piāo,chǎn,lù,kōu,pēng,shān,tuán,

    14

    guā,jué,qiáo,qiāo,zhá,zhā,huá,

    15

    huō,guì,jù,jiàn,guì,liú,zhuó,jiǎo,lián,tāng,

    16

    yì,jì,

    17

    zhì,

    19

    chán,

    21

    mó,zuān,

    23

    lí,zhú,


    工具导航: 在线成语词典 反义词查询 近义词查询 歇后语大全 文言文翻译 唐诗三百首 万年历 中文转拼音 简体繁体转换 语文网

       版权所有 在线新华字典词典   浙ICP备05019169号